“9 VĪRU SPĒKS”.

Dienas programmā ir daudz aktivitāšu, kas veicina personības attīstību caur paša piedzīvotu pieredzi komandas darbā. Jauniešiem tiek doti uzdevumi, kurus var veikt tikai dalībniekiem darbojoties kopā kā vienai komandai. No šejienes arī nometnes nosaukums "Deviņvīru spēks". Šādos uzdevumos jaunieši mācās uzņemties atbildību par saviem vārdiem un darbiem, mācās uzticēties otram un sajust viens otru, būt komandas sastāvdaļai, mācās iztekt savu viedokli un uzklausīt otru.

Nometnes koncepcija.
Personības izaugsmes nometnes programma vērsta uz jauniešu sociālo prasmju un emocionālās inteliģences attīstīšanu. Nometnes koncepcija balstīta uz neformālās izglītības metodēm, kurās caur emocionālu un uzskatāmu pieredzi grupā jaunieši var ieraudzīt, atpazīt un  izvēlēties sev svarīgāko. Katrs dalībnieks izdzīvo savu pieredzi - caur kopīgi veicamiem uzdevumiem, dodoties kopīgā pārgājienā, saskaroties ar dažādām situācijām un izaicinājumiem, veidojot kopīgas radošas aktivitātes, katrs jaunietis ierauga un atpazīst sevi, savu lomu, ieguldījumu, talantus, prasmes un iegūst atgriezenisko saiti no pārējiem. Tā ir atvērta, emocionāli droša vide, kurā jaunietim iespējams apzināties savas personības iezīmes, savas stiprās puses un izaugsmes potenciālu.

Nometne veicina katra jaunieša labo gribu izaugsmei, jo tā sakņojas personiskā izvēlē un motivācijā.
Neatņemama sastāvdaļa ir sociālo prasmju attīstīšana darbojoties komandā, kas nes arī spēcīgu emocionālo pieredzi un piedzīvojumu garšu.

Nometnes laikā jaunieši apgūst prasmes:

> prasme uzklausīt;
> spēja ieklausīties, ieraudzīt, atpazīt;
> sniegt un saņemt atbalstu;
> efektīva komunikācija;
> ideju ģenerēšana;
> lēmumu pieņemšana grupā un individuāli;
> personiskās atbildības apzināšanās un uzņemšanās;
> uzticēšanās, paļaušanās
> ticība saviem un komandas spēkiem
> un citas prasmes

Jaunieši ar līdera dotībām apgūst prasmes kolektīva vadīšanā, kur kolektīva vadīšana nozīmē nevis padoto pakļaušanu savām prasībām, bet gan prasme pārliecināt pārējos, lai tie strādātu kopīga mērķa labā, prasmes radīt tādu atmosfēru, kurā raksturu un spēju dažādība tiek uzskatīta par vērtību un prasmi strādāt komandā.

Nometni organizē un vada pieredzējuši pieredzēs izglītības treneri, kuri nevis māca kā ir vai būtu pareizi, bet gan uzdod jautājumus, atbalsta  un parāda iespējas.
"Eži" pieredzēs izglītības treneri ir vieni no vadošajiem pieredzes izglītības metodikas praktizētājiem Latvijā un aktīvi līdzdarbojas starptautiskajā pieredzes izglītības tīklā - International Academy of Experiential Education.

Nometnes tiek plānotas ar nakšņošanu telpās ar visām labierīcībām un ēdināšanas servisu. Nometnes garums 7-10 dienas.